ABOUT US – ERA

VISION

Era is and will remain for many years a leader in the field of food service. The first in the unique style of restaurants, the only one in the top quality of the catering service and uncompromising in the delivery service. Era is the company of high standards of service, new ideas and maximum customer care.

ERA, A HISTORY TO BE TOLD

MISSION

Era aims to be one of the best models of the Albanian business.

Sensitive to the consumer, responsive to product quality and contributing to the social shtrese in need.

OUR HISTORY

CERTIFICATES
Certi W UNI 10854:1999 - Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të autokontrollit bazuar ne metodën HACCP. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të CertiW.
Certi W ISO 9001:2015 – Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të cilësisë së menaxhimit bazuar në ISO 9001:2015. Për më tepër informacion vizitoni faqen e CertiW.
Certi W ISO 9001:2015 - Rrjeti ndërkombëtar për çertifikimin e implementimit dhe ruajtjes së sistemit të cilësisë së menaxhimit. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të CertiW.
Certi W ISO 18001:2007 - Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë bazuar në ISO 18001:2015. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të CertiW
Certi W ISO 22000:2005 - Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të menaxhimit të sigurisë ushqimore bazuar në ISO 22000:2005. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të CertiW
Certi W ISO 14001:2015 - Standarti ndërkombëtar i vlerësimit për çertifikimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë dhe ambjentit në punë bazuar në ISO 14001:20015. Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të CertiW